§ 1. Definicje

1. Administrator – Łukasz Spych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SUGEST Łukasz Spych z siedzibą w Turku przy ul. Kolska Szosa 28, 62-700 Turek, NIP: 6681933999; REGON 301578387, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 
2. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego; podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 
3. Sklep internetowy – strona internetowa umieszczona pod domeną www.nordic.pl, pod którą Administrator prowadzi Sklep internetowy.
 
4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 
5. Newsletter- informacje w formie listu elektronicznego wysłane na adres Użytkownika, dotyczące produktów znajdujących się w sprzedaży prowadzonej przez Administratora, w tym treści informacyjne o nowych artykułach, rekomendacjach produktowych, promocjach, konkursach.
 
6. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom kontakt z Administratorem.
 
7. Konto – zakładane przez Użytkownika, są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
 
8. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 
9. Konsument  osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
10. Klient:

  1. Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
   
  2. Osoba prawna, 
   
  3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, 
   

       - która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

      

     § 2. Wstęp

     1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, Użytkowników Sklepu internetowego (w tym potencjalnych Użytkowników) korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.nordic.pl zwanego dalej Sklepem. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, opisuje funkcjonalności Sklepu, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies, narzędzi analitycznych stosowanych w ramach Serwisu internetowego.
      
     2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest Łukasz Spych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SUGEST Łukasz Spych z siedzibą w Turku przy ul. Kolska Szosa 28, 62-700 Turek, NIP: 6681933999; REGON 301578387, poczta elektroniczna: sklep@nordic.pl, zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie internetowym.
      
     3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Łukasz Spych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SUGEST Łukasz Spych z siedzibą w Turku przy ul. Kolska Szosa 28, 62-700 Turek, NIP: 6681933999; REGON 301578387, poczta elektroniczna: sklep@nordic.pl, zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie internetowym.
      
     4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO tzn. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
      
     5. Administrator danych osobowych oświadcza, iż Polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Konsumentów, Klientów oraz Użytkowników Sklepu internetowego. Jej celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze Sklepem internetowym usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Konsumenci, Klienci oraz Użytkownicy Sklepu internetowego np. w celu zakupu produktów w Sklepie, skorzystania z formularza kontaktowego czy innych działań podejmowanych w ramach Sklepu internetowego.

        

       § 3. Informacje ogólne

       1. Administrator Sklepu internetowego dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników Sklepu internetowego oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
        
       2. Administrator informuje, że Sklep internetowy stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
        
       3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.
        
       4. Administrator Sklepu internetowego na zasadach określonych w Polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Użytkowników podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.
        
       5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
        
       6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, a także podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania Umowy o świadczenie usług i/lub Usługi elektronicznej w Sklepie internetowym, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej Umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia Umowy wskazany jest na stronie Sklepu internetowego.
        
       7. Użytkownik korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

          

         § 4. Odbiorcy danych osobowych Sklepu internetowego

          1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego, jego funkcjonalności oraz w celu realizacji świadczonych usług Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.
           
          2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego są:
           
          1. dostawcy usług wspomagających pracę Administratora Sklepu internetowego np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego, poczty elektronicznej,
          2. hostingodawcy,
          3. podmioty świadczące usługi księgowe/rachunkowe, 
          4. podmioty obsługujące funkcjonalności Sklepu internetowego.
            
          3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem Sklepu internetowego stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.

               

              § 5. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

              1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
              2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w Sklepie internetowym, aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
               
              3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Sklepu internetowego.
              4. W ramach prowadzonego Sklepu internetowego Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

                 • realizacji usług tworzonych lub współtworzonych przez Administratora,
                 • obsługi księgowej/kadrowej/rachunkowej w ramach prowadzonej działalności, 
                 • wykonania Umowy sprzedaży usług lub Umowy dotyczącej świadczenia Usług     drogą elektroniczną,
                 • ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego,
                 • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, 
                 • rozpatrywania skarg i wniosków,
                 • udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego,
                 • marketingu i reklamy związanej z przygotowaniem oferty usług.
                5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby. 

                 W przypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy.

                 6. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

                 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Administratora.

                  W przypadku skorzystania z tego prawa, Administrator jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia reklamacji. W celu realizacji tego uprawnienia, Użytkownik wysyła pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@nordic.pl jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, określenie żądania Klienta oraz danych do kontaktu. Powyższe zalecenia nie są obowiązkowe i nie wpływają na skuteczność rozpatrzenia reklamacji.

                   

                  FORMULARZ KONTAKTOWY

                  8. W ramach funkcjonalności Sklepu internetowego Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania lub/i przyjęcia zlecenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
                   
                  9. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
                   
                  10. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

                   NEWSLETTER

                   11. Jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e- mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu wysyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat produktów, lub Administratora, w tym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail poprzez newsletter. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowej drogą elektroniczną, np. poprzez kliknięcie w odpowiedni link w newsletterze lub poprzez kontakt na adres mailowy sklep@nordic.pl.

                    NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

                    12. Na stronie Sklepu internetowego www.nordic.pl zainstalowane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook oraz Google +Wyświetlając stronę Sklepu, na którym została umieszczona taka wtyczka, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook i Google. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Serwisu internetowego www.nordic.pl nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego Usługodawcy czy nie jest akurat u niego zalogowany. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym.

                     W sytuacji gdy Użytkownik Sklepu internetowego użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość wprowadzenia ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w polityce prywatności każdego z Usługodawców.

                      

                     MARKETING BEZPOŚREDNI - BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI KLIENTÓW

                     13. Jeśli Użytkownik, Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe w postaci e- mail mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego - badanie poziomu satysfakcji klientów. W tym zakresie Nordic.pl wysyła zaproszenie do wyrażenia swojej opinii o dokonanych zakupach w portalu Opineo (za pośrednictwem portalu Opineo) oraz TrustedShops (za pośrednictwem portalu TrustedShops).Użytkownik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz), np. poprzez kliknięcie w odpowiedni link lub poprzez kontakt na adres mailowy sklep@nordic.pl.

                       

                      § 6. Prawa osób, których dane dotyczą

                      1. RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail Serwisu internetowego lub adres siedziby Administratora.

                      I. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO

                      Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Użytkownik ma prawo:

                      • do uzyskania dostępu do danych osobowych,
                      • do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu, (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe) o prawach jakie przysługują Użytkownikowi na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
                      • do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

                      II. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO

                      Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Serwisu internetowego.

                      III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODO

                      1. Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych.
                      2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:
                      • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, 
                      • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika, 
                      • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych, 
                      • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
                      • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; 
                      • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, 

                      c) pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

                      d) usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.

                      IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO

                      1. Klient / Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie Sklepu internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,
                      2. Klient / Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie Sklepu
                      3. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,
                      4. cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą,
                      5. cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

                      V. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art.21 RODO

                      1. Klient / Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
                      2. przesłana przez Klienta / Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Klienta /Użytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,
                      3. jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Klienta / Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

                      VI. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na podstawie art. 18 RODO

                      Klient / Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

                      1. kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
                      2. przetwarzanie danych osobowych Klienta / Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient / Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
                      3. dane osobowe Klienta / Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta / Użytkownika,
                      4. gdy Klient / Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta / Użytkownika.

                      VII. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

                      Klient / Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych.

                      Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Klienta / Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

                      VIII. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

                       

                      § 7. Polityka Cookies, dane eksploatacyjne i analityka

                      1. Serwis internetowy używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników i Klientów Sklepu, jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
                       
                      2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony Sklepu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury Sklepu internetowego. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego sklepu internetowego.
                       
                      3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
                       
                      a) Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta / Użytkownika.
                       
                      b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta / Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta / Użytkownika.
                       
                      4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
                       
                      a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (Administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
                       
                      b) popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (Administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA).
                        
                      5. Google LLC, Facebook Inc są podmiotami z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. 
                      W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
                       
                      6. Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu internetowego; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245
                       
                      7. Klient w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu internetowego, w tym uniemożliwić złożenie Zamówienia.
                       
                      8. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge. 
                       
                      9. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Sklepu internetowego umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie Sklepu internetowego można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

                       

                      § 8. Postanowienia końcowe

                      1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z Politykami prywatności i Regulaminami tych stron.
                       
                      2. Powyższa Polityka prywatności odnosi się tylko do Sklepu internetowego Administratora.
                       
                      3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty Sklepu internetowego co tym samym stwarza możliwość zmiany treści Polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie Sklepu.
                       
                      4. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Serwisu internetowego, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora sklep@nordic.pl

                       

                      Odbierz tak jak lubisz

                      Dostarczamy zamówienia kurierem DPD, InPost lub do wybranego Paczkomatu