Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania przez Kupujących z platformy sklepu internetowego www.nordic.pl.

 

§ 1. Definicje

1.1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca / Usługodawca – Łukasz Spych, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SUGEST Łukasz Spych z siedzibą w Turku przy ul. Kolska Szosa 28, 62-700 Turek, NIP: 6681933999; REGON 301578387, adres poczty elektronicznej: sklep@nordic.pl.
 
2. Sklep internetowy - rozbudowany serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość oraz dostęp do treści cyfrowych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nordic.pl.
 
3. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę Sprzedaży.
 
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 
6. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, uzewnętrznione przez niego za pośrednictwem elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, złożone w sposób umożliwiający identyfikację Kupującego, produktów mających stanowić przedmiot umowy zawartej na odległość, sposobu dostawy, metody płatności oraz ceny sprzedaży.
 
8. Czas realizacji zamówienia (wysyłka) - liczba dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, do momentu wydania zamówienia Dostawcy.
 
9. Czas dostawy zamówienia - jest to czas od wydania zamówienia Dostawcy do pierwszej próby doręczenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres lub do wybranego przez Klienta paczkomatu.
 
10. Dostawca - zewnętrzny podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie świadczenia usługi dostawy Towarów, wybierany przez Klienta na etapie składania zamówienia.
 
11. Konto - bezpłatna Usługa Elektroniczna, tj. oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta w czasie rejestracji Konta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 
12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 
13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy.
 
14. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prowadzonego pod adresem www.nordic.pl.
 
15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający przegląd wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości i wartości Produktów oraz sposobu i kosztów dostawy.
 
16. Produkt/Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 
17. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 
18. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
19. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 
20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 
21. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2018.0.1541).
 
22. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje między innymi o Produktach, nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie, na podany przez Klienta adres e-mail, za jego wyraźną zgodą. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określa odrębny zapis w Polityce Prywatności udostępniony na stronach internetowych www.nordic.pl.
 
23. Siła wyższa - definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.
 
24. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 
25. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 
26. Centrum Rozliczeniowe – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą.
    

  § 2. Postanowienia ogólne 

  2.1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a) ogólne warunki korzystania ze Sklepu,
   
  b) zasady składania Zamówień w Sklepie,
   
  c) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną,
   
  d) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary,
   
  e) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

   

  2.2. Sklep internetowy pod adresem internetowym www.nordic.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem a Łukaszem Spych, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SUGEST Łukasz Spych. Szczegółowe dane podane są we wstępie Regulaminu.

   

  2.3. Sprzedawca świadczy usługi na terytorium Polski.
   
  2.4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.nordic.pl odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   
  2.5. Sprzedawane w Sklepie suplementy diety nie są produktami leczniczym. Nie mają one właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia. Jest to żywność, która w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia zdefiniowana jest jako środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny.
   
  2.6. Dane zawarte w treści serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje podane na stronie nie są opisami medycznymi. Z opublikowanych informacji nie należy korzystać do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany kierowaniem się informacjami zawartymi na stronie internetowej Sklepu lub na stronach powiązanych.
   
  2.7. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych na stronach Internetowych Sklepu a także elementów graficznych Sklepu, ich układu, kompozycji, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Sprzedawcy.
   
  2.8. Klient Sklepu zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych oraz praw własności przemysłowej przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań Sklepu, jego elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.
   
  2.9. Sprzedawca informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
   
  2.10. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
   
  2.11. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@nordic.pl oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. niniejszego Regulaminu.
   
  2.12. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
   
  2.13. Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej www.nordic.pl w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nim przed zawarciem umowy, a nadto na jego żądanie Usługodawca udostępnia go w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego.

   


  § 3. Zasady Korzystania ze Sklepu 

  3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności oraz ich akceptacja. Korzystając ze Sklepu w jakikolwiek sposób (korzystanie z usług elektronicznych szczegółowo opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu oraz zawieranie umów sprzedaży) Klient akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
   
  3.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się i utworzeniu Konta zgodnie z postanowieniami punktu 5. niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
   
  3.3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:
   
  a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet,
   
  b) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge - zaktualizowane do najnowszych wersji,
   
  c) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   
  d) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,
   
  e) Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.
   
   
  3.4. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 3.3. Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.
   
  3.5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:
   
  a) Powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jej elementy techniczne,
   
  b) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   
  c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
   
  d) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie wyłącznie dla własnego użytku osobistego,
   
  e) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.
    
   3.6. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.5. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.
    
   3.7. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

    

    

   § 4. Usługi elektroniczne

   4.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, umożliwieniu Klientom założenia Konta w Sklepie oraz udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na produkty a także publikacji opinii produktów i korzystania z formularza kontaktowego.
    
   4.2. Usługa formularza rejestracji polega na umożliwieniu Klientom założenia Konta w Sklepie, przy pomocy loginu, który jest mailem Klienta oraz unikalnego hasła wybranego przez Klienta i służącego do logowania na Konto Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 5. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu po zakończeniu procesu rejestracji.
    
   4.3. Usługa Konta użytkownika, szczegółowo opisana w paragrafie 5. niniejszego Regulaminu, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1.1. Regulaminu). Konto zostanie usunięte z chwilą otrzymania oświadczenia przez Sprzedawcę. 
    
   4.4. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
    
   4.5. Usługa Newslettera udostępnia możliwość zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu lub w momencie rejestracji Konta w Sklepie czy bezpośrednio na Koncie Klienta. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1.1. Regulaminu). Sprzedawca umożliwia także rezygnację z subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku umieszczonego w stopce każdego maila wysłanego w ramach subskrypcji.
    
   4.6. Usługa Formularza Kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.
    
   4.7. Usługa Publikacji Opinii Klienta polega na umożliwieniu Klientom umieszczania na stronach Internetowych Sklepu (pod opisem danego produktu) indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących poszczególnych towarów. Opinia ta przed publikacją jest weryfikowana przez Sprzedawcę, który nie ma obowiązku jej umieszczenia. Rezygnacja z usługi publikacji opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
    
   4.8. Wskazane w punkcie 4.1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
    
   4.9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w szczególności przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, koniecznością modernizacji, czy rozbudowy Sklepu.
    
   4.10. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
    
   4.11. W przypadku Klientów niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem stosownego oświadczenia.
    
   4.12. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemnie lub drogą mailową (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1.1. Regulaminu). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

    

    

   § 5. Konto użytkownika 

   5.1. Bezpłatna usługa elektroniczna Konta w sklepie www.nordic.pl jest dostępna dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
    
   5.2. Usługa Konta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji przy użyciu Formularza Rejestracji znajdującego się w górnej części każdej ze stron składających się na Sklep. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.
    
   5.3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy (jeżeli dotyczy), adres email a także informacje logowania, na które składają się adres email oraz unikalne hasło użytkownika, które ustawiane jest podczas rejestracji.
    
   5.4. Warunkiem Rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako “wymagane” oraz zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i ich akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją rejestracji.
    
   5.5. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.
    
   5.6. Spełnienie warunków określonych powyżej i kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z utworzeniem Konta w Sklepie. Sprzedawca wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie.
    
   5.7. Podany w czasie rejestracji adres e-mail oraz hasło będą służyć do logowania się na Konto w Sklepie, chyba że Klient zmieni dane logowania za pomocą ustawień konta Klienta, wtedy zmienione dane będą nowymi danymi logowania.
    
   5.8. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim danych logowania wykorzystywanych do logowania się do Konta użytkownika w Sklepie internetowym.
    
   5.9. Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma możliwość:
    
   a) Śledzenia statusu zamówienia,
    
   b) Wglądu w historię zamówień,
    
   c) Modyfikowania metod płatności,
    
   d) Aktualizacji swoich danych,
    
   e) Zapisywania alternatywnych adresów dostawy,
    
   f) Zamówienia i rezygnacji z zamówienia newslettera,
    
   g) Otrzymywania powiadomień o dostępności produktów,
    
   h) Dodawania opinii o produktach.
     
    5.10. W celu dodania opinii należy zalogować się na Konto a następnie wybrać produkt, który ma być recenzowany. Następnie należy wybrać zakładkę “Dodaj opinię” pod produktem, wypełnić odpowiedni formularz i wpisać w odpowiednią rubrykę treść opinii oraz kliknąć przycisk „Dodaj opinię”. Kliknięcie przycisku „Dodaj opinię” powoduje przesłanie formularza do Sprzedawcy. Opinia zostanie zamieszczona po akceptacji jej treści przez Sprzedawcę.
     
    5.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia opinii w przypadku, gdyby naruszała którykolwiek z zapisów punktu 3.5 niniejszego Regulaminu.
     
    5.12. W celu otrzymania powiadomienia o dostępności produktu niedostępnego w momencie przeglądania produktów Sklepu zalogowany na Konto Sklepu Klient powinien wybrać i kliknąć przycisk “powiadom mnie o dostępności”.
     
    5.13. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług elektronicznych, o których mowa w punkcie 4.1 Regulaminu, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, w szczególności poprzez naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
     
    5.14. Sprzedawca poinformuje Klienta o zamiarze zablokowania mu Konta na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym www.nordic.pl. Zablokowanie konta w przypadku opisanym powyżej oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
     
    5.15. W przypadku zablokowania konta Klienta na podstawie punktu 5.13. niniejszego Regulaminu, Sprzedawca anuluje niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia roboczego, liczonego od dnia zablokowania konta. W takim wypadku całość zapłaconej kwoty za zamówienie podlega zwrotowi.
     
    5.16. Usługa elektroniczna Konta może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Szczegółowy tryb został opisany w punkcie 4.11. Regulaminu. Likwidacja konta nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień.

     

     

    § 6. Składanie zamówień 

    6.1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia. Klient składa zamówienie poprzez stronę internetową www.nordic.pl z wykorzystaniem Konta Klienta po uprzednim zalogowaniu się do Sklepu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji Konta.
     
    6.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
     
    6.3. Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną, oraz określając jego ilość. Klient kompletuje zamówienie korzystając z Koszyka i podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
     
    6.4. W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru oraz jego ilości, a także ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny.
     
    6.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
     
    a) Przedmiotu zamówienia,
     
    b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
     
    c) Wybranej metody płatności,
     
    d) Wybranego sposobu dostawy,
      
    6.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup”.
     
    6.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi informację o jego przyjęciu, tj. przyjęciu oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia lub podczas zakładania Konta.
     
    6.8. Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie powyżej.  W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi niezwłocznie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
     
    6.9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty za zamówiony towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
     
    6.10. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
     
    6.11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

     

     

    § 7. Cena

    7.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).
     
    7.2. Cena produktu nie zawiera kosztu dostawy, którego wysokość zależy od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, co szczegółowo zostało opisane w punkcie 8. Regulaminu.
     
    7.3. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
     
    7.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.
     
    7.5. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie “wprowadź kod” na etapie składania zamówienia. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta “potwierdź zakup”. Jeżeli warunki korzystania z kodów rabatowych nie stanowią inaczej, kod rabatowy obniża wyłącznie cenę końcową produktów, nie obniża kosztów dostawy.

     

     

    § 8. Płatność i Realizacja Zamówień

    8.1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym www.nordic.pl mogą być opłacone:
     
    a) Z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) - płatne bezpośrednio na konto Sklepu za pośrednictwem systemu Przelewy24 (w tym przy pomocy płatności mobilnej BLIK lub poprzez płatność kartą płatniczą Visa, Mastercard, Maestro) lub poprzez Stripe (Visa, Mastercard, Maestro, Apple Pay, Google Pay),
     
    b) Z góry - tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
     
    c) Z dołu - przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
      
     8.2. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się w ciągu 24 h od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy pełnej kwoty złożonego zamówienia lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez zewnętrzny system Przelewy24 lub Stripe – po potwierdzeniu przez ten podmiot dokonania pełnej płatności przez Klienta.
      
     8.3. W przypadku wyboru płatności z góry tradycyjnym przelewem bankowym Klient ma 7 dni roboczych na opłacenie całości złożonego zamówienia, licząc od dnia następującego po dniu w którym Klient złożył zamówienie. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w oznaczonym terminie, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca prześle Klientowi na jego adres e-mail informację o odstąpieniu od umowy (anulowaniu zamówienia).
      
     8.4. W przypadku płatności z dołu, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia o którym mowa w punkcie 6.7. Regulaminu.
      
     8.5. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu wynosi od 1 do 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 13-tej danego dnia roboczego, czas realizacji zamówienia zaczyna biec tego samego dnia.
      
     8.6. Czas dostawy zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu wydania zamówienia Dostawcy. Sprzedawca wysyła Klientowi informację potwierdzającą wydanie zamówienia Dostawcy, na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
      
     8.7. Sprzedawca wskazuje czas realizacji zamówienia na stronach Sklepu, pod opisem Produktu. Jeśli wybrane przez Klienta produkty mają przewidziane różne terminy realizacji zamówienia (wysyłki), Sprzedawca skompletuje i zrealizuje zamówienie według dłuższego czasu wysyłki.
      
     8.8. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 8.5. Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta – może on odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.
      
     8.9. Sprzedawca udostępnia informacje na temat przebiegu realizacji Zamówienia na Koncie Klienta, a także każdorazowo informuje Klienta o zaistnieniu sytuacji wymienionej w punkcie 8.8. Regulaminu.
      
     8.10. Płatności przy odbiorze (Kurier DPD, Kurier Inpost, Kurier UPS) mogą być uiszczane gotówką. 
      
     8.10. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 (PayPro S.A.) z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
      
     8.11.  Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 (PayPro S.A.) z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin lub za pośrednictwem Stripe zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem https://stripe.com/payment-terms/legal
      

      

     § 9. Dostawa

     9.1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terenie Polski i za granicą w wybrany przez Klienta sposób wysyłki wskazany w trakcie składania Zamówienia.
      
     9.2. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, InPost, UPS lub za pośrednictwem usługi Paczkomatów Inpost.
      
     9.3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, z zastrzeżeniem punktu 9.4. niniejszego Regulaminu. Całkowity koszt dostawy Towaru jest wskazywany Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.
      
     9.4. W przypadku gdy wartość zamówienia (bez kosztów przesyłki) przekroczy lub będzie równa kwocie 299 zł, koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
      
     9.5. Zamówione towary dostarczane są na wybrany przez Klienta adres zapisany w książce adresowej na Koncie lub jeżeli nie posiada on Konta - na inny wskazany przez niego adres podany w trakcie składania Zamówienia.
      
     9.6. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma zostać dostarczony zamówiony towar. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru.
      
     9.7. W przypadku wyboru Paczkomatów InPost 24/7 (InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
      
     9.8. W indywidualnych przypadkach koszt dostawy może odbiegać od szacunkowego kosztu dostawy wskazywanego podczas procesu składania Zamówienia, w szczególności z uwagi na rozmiar zamówienia. Każdorazowo Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia o szacunkowym koszcie i czasie dostawy Zamówienia.
      
     9.9. W przypadku dostarczenia Towaru do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
      
     9.10. Z chwilą wydania Dostawcy zamówionego Towaru na Klienta niebędącym Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia do przewozu przez Przewoźnika aż do wydania Klientowi odpowiada przewoźnik na zasadach określonych przepisami prawa.

      

      

     § 10. Reklamacje towarów (rękojmia)

     10.1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne Towarów na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
      
     10.2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. W przypadku wady fizycznej towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.
      
     10.3. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedawcy jedno z poniższych roszczeń reklamacyjnych:
      
     a) Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
      
     b) Żądanie obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,
      
     c) Żądanie wymiany Towaru na wolny od wad,
      
     d) Żądanie usunięcia wady.
       
       
      10.4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Konsument nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
       
      10.5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Nordic.pl, ul. Klonowa 43 / 8, 80-297 Banino. Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu formularz reklamacyjny, z którego Konsument może skorzystać.
       
      10.6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
       
      10.7. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany towar. Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia.
       
      10.8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
       
      10.9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
       
      10.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
       
      10.11. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
       
      10.12. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
       
      10.13. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
       
      10.14. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
        

      § 11.  Prawo do odstąpienia od umowy 

      11.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta, inną niż Przewoźnik.
       
      11.2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie www.nordic.pl.
       
      11.3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
       
      11.4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
       
      11.5. Klient realizuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w dowolnej formie. Przykładowe formy proponowane przez Sprzedawcę to złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres oddziału Sprzedawcy, tj.: Nordic.pl, ul. Klonowa 43 / 8, 80-297 Banino lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@nordic.pl. Sprzedawca udostępnia także na stronie Sklepu wzór odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać.
       
      11.6. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem terminu o którym mowa w punkcie 11.1. Regulaminu.
       
      11.7. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
       
      11.8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
       
      11.9. Towar powinien zostać odesłany przez Konsumenta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
       
      11.10. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument. Nie należy odsyłać towaru za pośrednictwem usługi “za pobraniem”. W przypadku odesłania towaru do Sprzedawcy za pośrednictwem usługi “za pobraniem”, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Towaru.
       
      11.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.
       
      11.12. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące danego zamówienia. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru.
       
      11.13. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.
       
      11.14. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

       

       

      § 12. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

      12.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.
       
      12.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
       
      12.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
       
      12.4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie www.nordic.pl

       

       

      § 13. Postanowienia końcowe

      13.1. W Sklepie Internetowym www.nordic.pl umowy zawierane są w języku polskim.
       
      13.2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Internetu może wiązać się z ryzykiem poniesienia szkody na skutek zagrożeń występujących w Internecie, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
       
      13.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
       
      13.4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wizualizacją produktu a jego rzeczywistym wyglądem Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami punktu 11. niniejszego Regulaminu.
       
      13.5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
       
      13.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony na stronach Sklepu.
       
      13.7. Sprzedawca poinformuje o zmianie regulaminu poprzez komunikat w Sklepie oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym Regulaminem w formacie PDF) na adres e-mail przypisany do ich Konta.
       
      13.8. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni roboczych od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie punktem 13.7. niniejszego Regulaminu.
       
      13.9. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
       
      13.10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

       

      Odbierz tak jak lubisz

      Dostarczamy zamówienia kurierem DPD, InPost lub do wybranego Paczkomatu